کتاب طراحی ساختمان ها در برابر زلزله-آیین کار

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


حجم: 2 MB

دانلود ها: 0

لایک: 0

دیس لایک: 0

رشته های مرتبط:

مهندسی عمران، نقشه کشی