کتاب پروفیل سرد نورد شده Z و ویژگیها

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


حجم: 224 KB

دانلود ها: 2

لایک: 0

دیس لایک: 0

رشته های مرتبط:

مهندسی عمران، نقشه کشی