کتاب تنش در درزها و ترک های روسازی فرودگاه

ابوالفضل حسنی و بهروز ثقفی زنجانی


حجم: 490 KB

دانلود ها: 0

لایک: 0

دیس لایک: 0

رشته های مرتبط:

مهندسی عمران، نقشه کشی