کتاب مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها ج3 کانال کشی

نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


حجم: 5 MB

دانلود ها: 0

لایک: 0

دیس لایک: 0

رشته های مرتبط:

مهندسی عمران، نقشه کشی