رویا درودی

رویا درودی

3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

2.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر