اطلاعات
نام: دبير
رشته: معماری
محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب (دانشکده هنر و معماری)
فعالیت (سطح 0) 0