--}} گراوند - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
گراوند

گراوند

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد و از روی جزوه تدریس میکنند میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد وامتحان از همان جزوه ای میباشد که تدریس میکنند

1396