گراوند

استاد گراوند

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد و از روی جزوه تدریس میکنند میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد وامتحان از همان جزوه ای میباشد که تدریس میکنند

سال 1396

ثبت نام اساتید