بیژن صفوی

بیژن صفوی

2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.3

نمره

2

امتحان

2.3

اخلاق

2.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

اقتصاد آزمایشی

اقتصاد

علوم اقتصادی