سیدعلیرضا موسوی شیرازی

سیدعلیرضا موسوی شیرازی

1.1 (27 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1.1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

از لحاظ هر چی ب ذهنتون برسه ضعیفه