ابوالفضل شیبانی

ابوالفضل شیبانی

4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

4

امتحان

3.8

اخلاق

4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر