کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

نمونه سوال
753 KB

کتاب
چارت فرمول های ریاضی
فرمول های ریاضی
239 KB


خلاصه نویسی
352 KB

خلاصه نویسی
ریاضی 2
مهدی فرقانی فرد
1.2 MB

کتاب
ریاضی عمومی ۱ و ۲
احمد عرفانیان
5.6 MB

نمونه سوال
زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB

کتاب
سلام بر ابراهیم
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
3.4 MB

کتاب
فیزیک عمومی هالیدی 2
دیوید هالیدی (ویرایش8-فارسی)
18.1 MB

خلاصه نویسی
مدار های الکتریکی 2
مهدی فرقانی فرد
2.2 MB