کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

نمونه سوال نمونه سوال
297 KB 26 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
12 MB 26 دانلود

مقاله مقاله
1 MB 26 دانلود

جزوه جزوه
624 KB 26 دانلود


خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی اندیشه اسلامی 2
مهدی فرقانی فرد (دکتر فتحی مرشت)
3 MB 26 دانلود

کتاب کتاب
کتاب آمار و احتمال مهندسی
دکتر نعمت اللهی
18 MB 26 دانلود

کتاب کتاب
6 MB 25 دانلود


جزوه جزوه
جزوه مبانی برنامه نویسی
دانشگاه علم و صنعت - عباس عزیز جلالی
798 KB 24 دانلود