کتابخانه کالج

جزوه استاد ، نمونه سوال امتحانی ، مقاله و... در کالج

کتاب کتاب
2 MB 40 دانلود

کتاب کتاب
1 MB 39 دانلود

جزوه جزوه
جزوه ریاضی عمومی 2
دکتر ایوب غریب خواجه
2 MB 39 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
نمونه سوال مبانی برنامه نویسی
دانشگاه آزاد تهران جنوب
3 MB 39 دانلود

کتاب کتاب
کتاب ریاضی عمومی 1
مهدی نجفی خواه
3 MB 38 دانلود

جزوه جزوه
19 MB 37 دانلود


جزوه جزوه
5 MB 36 دانلود

خلاصه نویسی خلاصه نویسی
خلاصه نویسی آمار و احتمال
مهدی فرقانی فرد
2 MB 36 دانلود

نمونه سوال نمونه سوال
9 MB 35 دانلود