رضا مافی شیراز

رضا مافی شیراز

4.6 (9 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

4.4

نمره

4.7

امتحان

4.6

اخلاق

4.7

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

علیرضا:

معروف به رضا 20

6 ماه پیش