محمدرضا هواسی

محمدرضا هواسی

2 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.3

نمره

2

امتحان

2

اخلاق

2.7

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر