محمد احمدی (تخصصی)

محمد احمدی (تخصصی)

3 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

4

امتحان

2.6

اخلاق

3.2

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر