نجمه ملک محمدی

نجمه ملک محمدی

3.7 (24 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.6

نمره

3.5

امتحان

3.5

اخلاق

4

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر