مجتبی زائری امیرانی

مجتبی زائری امیرانی

3.4 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.4

نمره

3.6

امتحان

3.6

اخلاق

3.9

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

مهدی:

تدریس ضعیف اما نمره دهی عالی

3 سال پیش