عباس ارجمندفر

عباس ارجمندفر

3.7 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.4

نمره

4.1

امتحان

3.8

اخلاق

3.5

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

معین:

نمره به من نداد با ۷ افتادم براش پر کردم

2 سال پیش