علی برومندنیا

علی برومندنیا

3.7 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.8

نمره

3.8

امتحان

4.2

اخلاق

3.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

مون:

متوسط

2 سال پیش