بابک روشنی باویلی

بابک روشنی باویلی

3.8 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2

نمره

5

امتحان

3

اخلاق

5

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی عمران