زمردبخش شهاب

زمردبخش شهاب

3.4 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.7

نمره

3.3

امتحان

4

اخلاق

3.7

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی