حسین متقی

حسین متقی

1.4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1.8

نمره

1.3

امتحان

1.3

اخلاق

1.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

استادی سخت گیر با امتحان سخت

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق

برق - مهندسی مخابرات

مهندسی برق قدرت

مهندسی مکانیک