سینا ابوئی مهریزی

استاد سینا ابوئی مهریزی

ارزیابی نشده استاد تایید شده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بدون نظر
ثبت نام اساتید