فرنوش فتاحی

فرنوش فتاحی

1.5 (8 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.9

نمره

1.4

امتحان

2.6

اخلاق

1.1

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر