کتابخانه کالج

نمونه سوال ها

نمونه سوال
753 KB


نمونه سوال
زبان عمومی
دانشگاه آزاد تهران شمال
540 KB

نمونه سوال
معادلات دیفرانسیل با جواب - سال ۹۵
دانشگاه آزاد تهران مرکز
2.3 MB

نمونه سوال
مدار 1
دانشگاه صنعتی اصفهان
817 KB

نمونه سوال
مبانی برنامه نویسی
دانشگاه آزاد تهران جنوب
3 MB

نمونه سوال
هوش مصنوعی
دکتر دقوقی
11.6 MB

نمونه سوال
3.6 MB

نمونه سوال
9.3 MB

نمونه سوال
فیزیک 1 سال ۸۹
دانشگاه آزاد تهران جنوب
123 KB