علیرضا رستمی

علیرضا رستمی

1.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.5

نمره

1.5

امتحان

1.5

اخلاق

1.5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

المیرا:

2 سال پیش