رضا قاسمیان مزار

رضا قاسمیان مزار

2.8 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.8

نمره

2.6

امتحان

2

اخلاق

3.6

میانگین نمره

19.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

مرتب میان ترم می گیرند.دانشجویی که حضور مستمر داشته باشد و فعالیت کند نمره خوبی خواهد گرفت.اگر غیبت بیش از حد داشته باشید حذف خواهید شد


رشته های مرتبط

حسابداری

مهندسی برق

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

حقوق

مدیریت دولتی