--}} نعیمه سادات موسوی ظفر - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | کالج
نعیمه سادات موسوی ظفر

نعیمه سادات موسوی ظفر

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر