استاد شفیعی موسوی

استاد شفیعی موسوی

0.8 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.6

نمره

0.9

امتحان

1.4

اخلاق

0.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تجربه ی تلخ

1398

رشته های مرتبط

مهندسی برق

حسابداری

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی عمران

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته حسابداری