نمونه سوال جغرافیای شهری

دکتر سعید شفیعی دانشگاه تهران جنوب


حجم: 6 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری انتشارات سازمان برنامه و بودجه
کتاب طراحی شهری در ایران: نگرش نوین سید حسین بحرینی و بهناز امین زاده
کتاب تحلیل فضاهای شهری مریم چرخچیان
کتاب مکان های عمومی و فضاهای شهری ماتیو کارمونا ترجمه میثم پاپی مطلق
کتاب تحلیل و نقد مکتب اکولوژی شهری شیکاگو حسین شکویی
کتاب سبز (جلد پنجم) طرح های شهری در ایران سعیدنیا
کتاب رهیافت استراتژیک به اخلاق حرفه ای در مدیریت شهری
مقاله رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 2: مقالات) حسین میر محمد صادقی
مقاله رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 3: مقالات) سید مهدی اعتمادی فر
کتاب ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد 1) محمد باقر ذوالقدر
کتاب مشخصات تیرچه استاندارد انتشارات سازمان برنامه و بودجه
کتاب ضوابط فنی برای اجرای شمع و سپر نشریه وزارت برنامه و بودجه
کتاب رفتار سنجی فضاهای زیر زمینی در حین اجرا نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار حسین عبده تبریزی،میثم رادپور
کتاب ذخیره خوارزمشاهی (کتاب چهارم و پنجم) حکیم سید اسماعیل جرجانی ترجمه محمدرضا محرری
کتاب بودجه ریزی در جهان؛ چارچوب حقوقی نظام های بودجه ای (مطالعه تطبیقی) یان لاینرت - ترجمه افشین خاکباز
کتاب مبانی شیمی عمومی مریم بانویاسایی