مرتضی رحیمی یگانه

مرتضی رحیمی یگانه

3.6 (13 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.4

نمره

3.3

امتحان

3.5

اخلاق

4.3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

رشته های مرتبط

آموزش زبان

حسابداری

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق

مهندسی پزشکی

مهندسی عمران

مهندسی مکانیک

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

مدیریت مالی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته حسابداری