حمیدرضا صاحبی

حمیدرضا صاحبی

1.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.3

نمره

0.7

امتحان

1.7

اخلاق

2.3

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر