علی اخوین

علی اخوین

4 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4

نمره

3.2

امتحان

3.7

اخلاق

5

میانگین نمره

11

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

استاد بسیار باسواد ، با مطالعه ، مطابق علم روز ، دقیق ، منظم و در تدریس عالی می باشند.

1400

رشته های مرتبط

مهندسى برق

مهندسی برق قدرت

مهندسی برق