آتنا راه حق

آتنا راه حق

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

درباره استاد:

https://scholar.google.com/citations?user=fS-pz-0AAAAJ&hl=en
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر