کتاب آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله

نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


حجم: 802 KB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب راهنما و تفسیر آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ترکاشوند
کتاب طراحی ساختمان ها در برابر زلزله-آیین کار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
کتاب آیین نامه طرح هندسی راه ها نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب نشریه آیین نامه طرح هندسی راه ها مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری
کتاب آیین نامه 2800 زلزله (ویرایش سوم)
کتاب ساختمانهای مسکونی مقاوم در برابر زلزله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
کتاب آیین نامه مشخصات فنی عمومی راه نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب نمودار فازی آهن-کربن
کتاب آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندانها
کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی پلیس ایران
کتاب آیین نامه ایمنی راهها ناشر پژوهشکده حمل و نقل
کتاب آیین نامه بتن ایران (آبا) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب آیین نگارش پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد ج2
کتاب مجموعه قوانین روابط موجر و مستأجر و آیین نامه مربوط اکبر رسولی
کتاب آیین نامه ی طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکار
کتاب آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها
کتاب کاربرد شاخص پایداری در کنترل لرزه ای وتعیین در آیین نامه ها