کتاب کاربرد شاخص پایداری در کنترل لرزه ای وتعیین در آیین نامه ها


حجم: 132 KB

دانلود ها: 1
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد. این هزینه بابت سرور و ترافیک مصرفی آن است. طبیعیست که ارزش هر کتاب بسیار بیشتر از این مقدار است.
ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب شاخص بین المللی حقوق مالکیت (گزارش سال 2011) کایل ای. جکسون - ترجمه حنظله سلیمانی
کتاب دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود
کتاب بهسازی لرزه ای پل ها با استفاده از غلاف های فولادی دکتر خسرو برگی و زهرا تورنگ
کتاب راهنمای انجام خدمات جنبی در پروژه های بهسازی لرزه ای
کتاب بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بتنی
کتاب تقویت، ترمیم، بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها
کتاب آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندانها
کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی پلیس ایران
کتاب آیین نامه طرح هندسی راه ها نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب آیین نامه ی طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکار
کتاب آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها
کتاب آیین نامه ایمنی راهها ناشر پژوهشکده حمل و نقل
کتاب آیین نامه مشخصات فنی عمومی راه نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب مجموعه قوانین روابط موجر و مستأجر و آیین نامه مربوط اکبر رسولی
کتاب آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب نشریه آیین نامه طرح هندسی راه ها مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری
کتاب آیین نامه بتن ایران (آبا) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور