کتاب آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


حجم: 7 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

رشته های مرتبط

موارد مشابه

کتاب آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نمونه سوال روسازی راه
کتاب آیین نامه طرح هندسی راه ها نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب آیین نامه مشخصات فنی عمومی راه نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کتاب نشریه آیین نامه طرح هندسی راه ها مرکز تحقیقات و مطالعات راه و ترابری
کتاب بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی و آسفالتی پژوهشکده حمل و نقل
کتاب آیین نامه بتن ایران (آبا) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کتاب تنش در درزها و ترک های روسازی فرودگاه ابوالفضل حسنی و بهروز ثقفی زنجانی
کتاب آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت روسازی
کتاب آیین نگارش پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد ج2
کتاب آیین نگارش پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد ج1
کتاب طراحی سیستم های روشنایی تونل های راه پژوهشکده حمل و نقل
کتاب آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندانها
کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی پلیس ایران
کتاب کاربرد شاخص پایداری در کنترل لرزه ای وتعیین در آیین نامه ها
کتاب آیین نامه ی طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکار
کتاب آیین نامه ایمنی راهها ناشر پژوهشکده حمل و نقل
کتاب آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها