مقاله تحلیل محتوای میزان مطابقت سیاست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار


حجم: 691 KB

دانلود ها: 0

لایک: 0

دیس لایک: 0