مریم منوچهری

مریم منوچهری

4 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

3.8

امتحان

5

اخلاق

3.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر