کتاب A Companion to Translation Studies

Sandra Bermann and Catherine Porter


حجم: 12 MB

دانلود: 1
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب Key Terms in Translation Studies Giuseppe Palumbo
کتاب Dictionary of Translation Studies دیکشنری
کتاب Routledge Encyclopedia of Translation Studies Gabriela Saldanha & Mona Baker
کتاب Dictionary of Classical and Theoretical Mathematics Catherine Cavagnaro and William Haight
کتاب Dictionary of mathematics terms 2009 Douglas Downing
کتاب Dictionary Of Medical Terms A & C Black
کتاب Dictionary Of Analysis, Calculus, And Differential Equations COMPREHENSIVE DICTIONARY OF MATHEMATICS
کتاب Dictionary of Chemistry McGraw-Hill دیکشنری شیمی
کتاب Electrical Engineering Dictionary دیکشنری مهندسی برق
کتاب Oxford Dictionary of Law فرهنگ لغت - دیکشنری
کتاب ILLUSTRATED MEDICAL DICTIONARY The British Medical Association دیکشنری
کتاب The macmillan – visual dictionary دیکشنری تصویری رشته معماری
کتاب Dictionary of Accounting dic.pss دیکشنری حسابداری
کتاب Dictionary of Accounting S.m.h. Collin دیکشنری حسابداری
کتاب Contract Law Catherine Elliott & Frances Quinn
کتاب Encyclopedic Dictionary of International Finance and Banking Jae K. Shim - Michael Constas
کتاب Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices Philip R. Ashurst
کتاب The Encyclopedia of Electronic Circuits Volume 6 مجموعه مدارات الکترونیک