محمود سمیعی نصر

محمود سمیعی نصر

3.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.5

نمره

3

امتحان

4

اخلاق

4

میانگین نمره

19

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

بزرگترین مرد بازاریابی و برند ایران زمین با بیانی شیوا و رزومه ایی تکرار ناپذیر

1402

رشته های مرتبط

مدیریت مالی

مدیریت بازرگانی