نوروز نوراله زاده

استاد نوروز نوراله زاده

3 (1 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1

نمره

4

امتحان

3

اخلاق

4

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

  • مهندسی مالی
ثبت نام اساتید