نجمه ملک محمدی

نجمه ملک محمدی

3.5 (29 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.4

نمره

3.4

امتحان

3.3

اخلاق

3.9

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

به نظر من از همه نظر در درس های علوم پایه بهترین استاد دانشگاه تهران جنوب هستند.