--}} رقیه معرفتی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
رقیه معرفتی

رقیه معرفتی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد و اخر هر فصل امتحان میگیرند امتحان از همان جزوه میباشد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396