رضا جمشیدی

رضا جمشیدی

3 (24 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3.8

نمره

2.1

امتحان

2.4

اخلاق

3.6

میانگین نمره

10

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

با ایشون تابستون برداشتم و با 14 پاس شدم .حتما در امتحان میان ترمش شرکت کنین حتی اگه چیزی بلد نبودین 2 تا فرمولم بنویسین غنیمته .


تدریسشون خیلی خوب حضور غیاب نمیکنن امتحان هم هماهنگ!