مسعود انصاری نو

مسعود انصاری نو

2.2 (25 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

1.7

امتحان

2

اخلاق

2.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

امتحانات بسیار سخت و نمرات بسیار پایین با تدریس خیلی معمولی. حداقل بد اخلاق نیستند.


نحوه درس دادن خوب نبود و من راضی نبودم ولی اخلاق استاد خوب است


سر کلاس زیاد کاری نداره ولی بسیار بد نمره میده آخرین اولویت باشه براتون