--}} بابائی اندرجینی - استاد شناسی | کالج
بابائی اندرجینی

بابائی اندرجینی

3.8 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.8

نمره

3.8

امتحان

3.8

اخلاق

3.8

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان هرفصل از کتاب را در 2 الی 3 جلسه تدریس میکنندحضور و غیاب برایشان اهمیت دارد و هرجلسه غیبت 0.25 از نمره پایانی کم خواهد شدایشان در پایان ترم سوال میدهند و از همان سوالات امتحان میگیرند امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 16 نمره میباشد و 4 نمره حضور و غیاب خواهد بود(البته درس تاریخ و فرهنگ و تمدن کنفرانس دارد که این کنفرانس 1.5 نمره در امتحان پایانی خواهد داشت)

1396

رشته های مرتبط

مهندسی برق

مهندسی عمران

پزشکی