نعمت ی

استاد نعمت ی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس را به طور کامل وجامع توضیح میدهد و حضور و غیاب برایشان مهم است ایشان از هر فصل سوالات امتحانی داده و از همان سوالات در امتحان پایانی امتحان به عمل خواهد امد امتحان پایان ترم از 18 نمره بوده و 2 نمره به فعالیت کلاسی مربوط میباشد(البته بیشترین افراد نمره را خواهند گرفت )

سال 1396

ثبت نام اساتید