--}} نعمت ی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
نعمت ی

نعمت ی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس را به طور کامل وجامع توضیح میدهد و حضور و غیاب برایشان مهم است ایشان از هر فصل سوالات امتحانی داده و از همان سوالات در امتحان پایانی امتحان به عمل خواهد امد امتحان پایان ترم از 18 نمره بوده و 2 نمره به فعالیت کلاسی مربوط میباشد(البته بیشترین افراد نمره را خواهند گرفت )

1396