--}} مهسا انتظاری - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
مهسا انتظاری

مهسا انتظاری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد جزوه کامل و دقیقی را تدریس میکنند و حضور و غیاب برایشان از اهمیت چندانی برخوردار نیست فعالیت کلاسی تاثیر گذار در نمره پایانی میباشد امتحان میانترم از 5 نمره که الزامی نیست و فقط امتیازی برای نمره پایانی محسوب خواهد شد

1396